مهشید سادات مصطفوی

مشاور بخش روانشناسی

  • دکترای معادل روانشناسی عمومی
  • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
  • بررسی و مقایسه تاثیر انواع روشهای تشویق بر پیشرفت تحصیلی
  • مقایسه بین راهبردهای شناختی و فراشناختی در پیشرفت دانش اموزان
  • آسیب شناسی شبکه های اجتماعی
  • هوش سازمانی خاستگاه و جایگاه اجتماعی
  • Pathology of social network Issn/6690-0921
  • ترجمه کتاب انچه ثابت میکند شما باهوش نیستید
  • مشاور  و روانشناس بخش مشاوره روزنامه همشهری
  • ترجمه کتاب شما احمق نیستید