محمد توکلی

مشاور بخش مالی و کسب و کار

  • کارشناسی ارشد حسابداری
  • مدیریت کسب و کار گرایش مالی
  • حسابداری مالیاتی
  • اصول و قوانین تنظیم اظهرنامه های مالیاتی
  • مدیریت حقوق و مزایای کارکنان