محمد توکلی

مشاور بخش روانشناسی فردی -کاری

  • کارشناسی ارشد روانشناسی
  • مدرس و سخنران دوره های انگیزشی و فردی