سحر توکلی

مشاور بخش حقوقی

  • کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

سابقه اشتغال در موسسات حقوقی و دفاتر خدمات قضایی